неділя, 15 листопада 2015 р.

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
Опис досвіду
Марець Ольги Богданівни,
вчителя англійської мови
Полянської ЗОШ І-ІІІст.,
кваліфікаційна категорія
«спеціаліст І категорії»,
стаж роботи 13 років

    Сьогодні вже неможливо уявити наше життя без знання іноземної мови. Майже кожна галузь людської діяльності вимагає володіння цим предметом. Навчання – це напружена праця, яка готує людину до життя і в процесі якої формується  особистість. Зміст навчання – інформація, яку учні отримують від вчителів та із підручників. Головне завдання вчителів, щоб ця інформація мала сенс, вона повинна бути  цікавою, значущою для учнів, відповідати їх потребам  та інтересам. Наявність цікавого навчального  матеріалу на уроках англійської мови є важливою умовою для формування позитивної мотивації учнів. Слова «мотивація», «активізація», «інтенсифікація» під час вивчення англійської мови мають один і той самий зміст: зробити все для того, щоб учням було цікаво вчитися.
   Змінюються часи, вимоги, а разом з ними докорінно змінюється  роль учителя та учня на уроці англійської  мови, характер їх взаємовідносин  і розподіл відповідальності за результат навчання. Учитель на сучасному етапі виступає як повноважний  учасник комунікативного процесу, партнер у спілкуванні, радник  щодо оволодіння  мовленнєвими  і невербальними засобами  комунікації.  Намагаюся залучати учнів  до творчої співпраці для ефективної підготовки і проведення уроку через пошукові, особистісно орієнтовані  завдання, проектну роботу.
  Завжди  у центрі уваги  учень – як особистість, з індивідуальним способом мислення, вмінням чи невмінням  висловлюватись. У процесі повсякденної копіткої роботи спонукаю учнів до   вироблення  певних обсягів оволодіння мовою й іншомовним спілкуванням. Вони не пасивні cлухачі чи спостерігачі. Кожен намагається вкласти свою частку в хід навчального процесу, діти беруть активну участь у підготовці певного етапу роботи на уроці, виготовляють потрібну наочність, створюють діалоги, інсценізації. Прагну  до того, щоб на  уроках були відсутні негативні емоції. Приділяю увагу постійному доброзичливому ставленню до учня, заохоченню його до участі в колективній роботі класу, наданню  допомоги слабшим у навчанні учням.
  За роки своєї праці переконалася, що методично грамотні, творчі, глибоко продумані уроки іноземної мови мають великий виховний потенціал, сприяють різносторонньому  вихованню учнів. Додаткові тексти для читання та аудіювання підбираю  таким чином, щоб вони сприяли вихованню в учнів патріотизму, інтернаціоналізму, здорового способу життя, любові до праці, до тварин, історії свого народу та народу,  мова якого вивчається.(Наприклад: “Surfing superstar”, “A guide to Ukraine”, “At the mall”, “Facebook and me”, “Andrii Shevchenko”, “The legend of Robin Hood”, “Steve Jobs and Apple” )
  Роботу із словами  розпочинаю із ознайомлення. Значення слова розкривається в основному через показ предметів, картинок, дій, жестів або міміки.
     Використання невербальних засобів спілкування – жестів та міміки –  вважаю дуже корисним способом розкриття значення слів для учнів-початківців, оскільки таким чином  можна уникнути довгих пояснень, як рідною мовою, так і мовою, що вивчається. Але іноді без перекладу на рідну мову неможливо обійтись.
У своїй діяльності постійно шукаю резерви  підвищення якості та ефективності навчання мови. Вважаю, що  одним з найбільш ефективних прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні англійської мови є гра. Вибір теми мого досвіду зумовлено тим фактом, що всі  можливості гри ще не вивчені. Тому тут широке поле для творчості, а отже, для новизни. Гра, як відомо , підвищує якість навчання. Учні невимушено використовують свій запас знань, умінь і навичок. Часто гра несе в  собі елемент раптовості, з  яким   інколи учні стикаються в процесі реального спілкування.
     На мою  думку,  гра на уроці іноземної мови допомагає  спілкуванню, сприяє передачі й накопиченню досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок учня, пам'яті, мислення, уяви, емоцій,  а також формуванню таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.
    Актуальність методичної проблеми полягає у формуванні і розвитку особистісних якостей учнів, розвитку комунікативних навичок учнів,   володінню іноземною мовою як засобом спілкування,  що дозволяє легко адаптуватися до соціального середовища і гармонійно його розвивати.
           Реалізуючи  проблему «Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови»,  опрацювала  методичну  та  педагогічну літературу і переконалася, що  інноваційні технології у повній мірі сприяють відтвореню реальних життєвих ситуацій, а також виробленню необхідних людських рис, якостей, навичок, звичок, розвитку зді­бностей.
Особливо доречними інноваційні технології будуть на  початковому  етапі вивчення іноземної мови, бо дуже  важливо  закласти  основу  для  подальшого  розвитку  навичок  говоріння,  читання,  аудіювання  та  письма. Для  створення  на  уроці  сприятливого  психологічного  клімату  й  активності  дітей   використовую  різноманітні  ігри  з  наочними засобами для вироблення  звукових, фонетичних, орфографічних,  лексичних,  граматичних понять.
      Наприклад,  у  2 класі  ми  займаємося  пошуком  загублених  літер  алфавіту,  проводимо  конкурс на  кращого  знавця  літер за допомогою гри
«Професор  АВС», команди  змагаються  на  вміння  писати  літери.
Для  засвоєння  фонетики  та  вдосконалення  фонетичних  навичок    використовую  фонетичну  гру  «Хто правильно прочитає?».
     Метою  цієї   гри  є  формування навичок вимови зв'язного висловлювання або тексту.
    На дошці записую   невеликий вірш або уривки з нього (лічилки,: скоромовки).
                  Parrot  Peter  picked  a  peck  of  pickled  peppers.
    Під  час  гри  читаю  і пояснюю  значення слів, звертаю  увагу на труднощі вимови окремих звуків. Учні кілька разів перечитують скоромовку. Після цього дається 2—3 хв. для вивчення напам'ять. Текст на дошці закриваєть­ся, і учні повинні прочитати його напам'ять.
    Від кожної команди виходять по двоє-троє читачів. За безпомилкове  читання нараховуються бали; за кожну помилку знімається 1 бал. Перемагає  команда, яка набирає більше балів.
      Для  засвоєння   орфографії, розвитку  та  вдосконалення орфографічних  навичок    використовую гру «Постав букву».
     Метою  цієї  гри  є  перевірка засвоєння орфографії при вивченні лексичного  матеріалу.
 Поділяю учнів на   дві команди. Дошка поділена на дві частини. Для  команд записано слова, в кожному з яких пропущена буква. Представники  команд почергово виходять до дошки, вставляють пропущену букву  і читають слово.
     Великий  інтерес  в  учнів  викликають  кросворди  та  різноманітна ігрова  діяльність, пов’язана  з  лексикою. Улюбленою  грою лексичного  характеру  в  моїх  учнів є гра «Числівник».
    Метою  цієї  гри  є закріплення кількісних і порядкових числівників.
У  грі участь  беруть  дві команди. Я  називаю  кількісні або порядкові числівники. Перша команда повинна назвати попереднє число, друга — наступне (відповідно кількісний або порядковий числівник). За  кожну помилку — штрафний бал. Виграє команда, яка одержить меншу  кількість штрафних балів.
     Досвід  показує, що  неможливо  засвоїти  мовний  матеріал,  не вивчаючи   граматичний . Тому  засвоєння  граматичного  матеріалу  широко  практикую у 5-9 класах. Для  засвоєння  граматичного  матеріалу  учні любляють гру «Лови  помилку».
   На дошці  на­вмисне роблю  помилки. Звичайно, спочатку учнів треба попередити про це,  а після кількох уроків використання цієї гри можна робити помилки без попередження. Привчаю дітей негайно реа­гувати на помилку. Результат буде, якщо вчи­тель робить велику перерву у використанні цієї гри, тоді діти забувають про пильність, але найуважніші  все одно вловлюють неточність.
   Простежимо  можливості  та  доцільність   використання  рольових  ігор як  елементів  комунікативного  та  особистісно   орієнтованого  підходу  на  прикладі  теми «Концерт  улюбленої  музичної  групи».
   Гра  розрахована  на  два  рівні  володіння  мовленнєвими  уміннями  та  навичками  й  парну  роботу.  Учням  роздаю   картки і,  ознайомившись  із  завданням,  вони  розігрують  свої ролі.
       У  ході  спостережень за учнями  під  час  проведення   гри було  зауважено,  що учні  активно  включилися  у  спілкування та  увійшли у роль.  Ними  було  використано  максимальну  кількість мовленнєвих засобів  та  лексичних  одиниць,  засвоєних  на  попередніх  заняттях  за  темою.
   У  процесі  роботи  зустрічаються  певні  проблеми  і  труднощі,  які  стараюся    успішно  вирішувати.
  У початкових класах при  вивченні  іноземної  мови  деякі  учні  мають  труднощі  із  запам’ятовуванням  лексики,  граматичних  правил  тощо.
   Тому  саме  з  метою  активного  засвоєння  знань  намагаюся  перетворити  заучування  матеріалу  на  захоплюючу  гру. Зауважила,  що у 5-9 класах під час  навчання  деякі  учні  втрачають  мотивацію  до  навчання  іноземної  мови.  Щоб  уникнути  цього, намагаюся  зацікавити  учнів за допомогою перегляду  відео про  відомі місця Великої Британії. Учні умовно потрапляють в англомовну країну, де мають змогу послухати справжніх носіїв мови.   Важливою  складовою  своєї  роботи  вважаю  проведення  позакласних  заходів,  які  допомагають  розвиткові  творчої  особистості учня, є надають можливість проявити  свою  індивідуальність. Згідно  плану  роботи  школи проводжу раз у рік тиждень  англійської  мови .   Для   його  проведення  залучаю  учнів  усіх  класів.  Для  початкових  класів -  це інсценізації  казок, відгадування  загадок, ребусів, кросвордів. Для  учнів  5-7 класів  проводжу  конкурси,  ігри, олімпіади,  вікторини. А  старшокласники  готують  стінгазети,  усні  журнали,  виставки,  вікторини,  вечори.
    Таким  чином,  працюючи  з  дітьми  різного  віку, дійшла  висновку, що  саме  гра  розвиває  здатність  школярів  вільно  володіти  мовою,  додає  навчальному  спілкуванню  комунікативної  спрямованості  та  зміцнює  мотивацію   навчання.
    Результативністю  своєї  роботи  вважаю  те, що  в  учнів  зріс  інтерес  до  вивчення  предмету,  вони  легко  спілкуються  не  тільки  на  уроках,  а  й  в  інших  життєвих  ситуаціях. Наприклад за останніх п’ять  років підвищився інтерес учнів до участі в районних олімпіадах, внаслідок чого зростає їх рейтинг досягнень. Активними є  діти  під  час  проведення  позакласних  заходів  та  конкурсів.
       Вважаю,  що  особистий  приклад увчителя  є  найважливішим  стимулом  до  виховання,  зацікавлення   учнів  предметом.  Тому, при  проведенні   позакласних   заходів  виступаю  не   тільки  як  організатор, а  й  як  учасник.  виступів. 
 На мою думку, головне для вчителя – не боятися використовувати нові прийоми та методи, використовувати їх регулярно, постійно поповнювати свій досвід новими прийомами, методами та структурами, тоді навчання буде цікавим, а головне – результативним.
Роль учителя в тому, щоб відчинити двері творчості, мудрості, знанням. При цьому він повинен творити!


Немає коментарів:

Дописати коментар