ШЄЛ "Солідарність"

Євроклуб "Солідарність"
Перспективний план ШЄК « Солідарність» Полянської ЗОШ І-ІІІ ст.    на        
2015 – 2016н.р.
№п/п
Назва
             заходу      
Місяць проведе- ння
Відповіда-
 льний
1.
Створити європейську раду в Полянській
вересень
Марець О.Б.
2.
Організувати зустріч  з учасниками АТО
жовтень
Зварич С.В.
3.
Впровадити  «Європейські студії» на уроках зарубіжної літератури, історії, іноземної мови.
листопад
Тимчук Г.В.
Зварич С.В
Марець О.Б.
4.
Провести бесіди на теми:
·        «Євросоюз - варто  чи не варто»
·        «Європа в моїй школі»
січень
Марець О.Б.

Зварич С.В.
5.
Організувати та провести конкурс учнівських творів за Європейською тематикою
лютий
Тимчук Г. В.
6.
Організувати, провести бесіду на тему «Права людини очима дітей – майбутніх європейців»
березень
Зварич С.В.
7.
Сприяти організації проведення учнями досліджень на краєзнавчу тематику
Квітень
Ковальська М.В.
Марець О.Б.
8.
Організувати виставку малюнків  за європейською тематикою
Квітень-травень
Марець О.Б.
9.
Організувати роботу з формування банку даних, щодо роботи Євро клубів України з метою співпраці 
2015-2016н. р

Марець О.Б.

Статут Євроклубу Солідарність
І. Основні положення

§ 1
Шкільний Європейський клуб, що має назву
Солідарність, який в наступних пунктах даного статуту
називатиметься «Євроклубом», є добровільною не­урядовою молодіжною організацією учнів .
§ 2
Діяльність Євроклубу поширюється на територію Полянської сільради.
§3
Євроклуб діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, норм міжнародного права та власного статуту.
§4
Євроклуб є неприбутковою громадською орга­нізацією. Можливі фінансові надходження від діяль­ності Євроклубу використовуються на розвиток євроклубного руху.
§ 5
Євроклуб створюється на невизначений термін.
§ 6
Члени Євроклубу беруть участь у його діяльності на громадських засадах.
II. Мета діяльності Євроклубу
 §7
Метою діяльності Євроклубу є сприяння проце­сам європейської інтеграції України та інформування дітей і молоді про Європейський Союз, його струк­туру та процеси, які відбуваються в ньому.
Досягнення цієї мети здійснюється шляхом вирі­шення таких завдань:
накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучас­ний стан розвитку, мета та досягнення;
допомога навчальним закладам в отри­манні та поширенні інформації про Європейсь­кий Союз;
обмін інформацією про традиції, історію, куль­туру своєї країни та країн — членів ЄС;
створення власної матеріально-технічної бази для реалізації освітніх, культурних, ділових ініціатив членів Євроклубу.
III.         Предмет діяльності Євроклубу
§8
Предметом діяльності Євроклубу є:
поширення інформації про Європейський союз серед молоді;
проведення зустрічей, фестивалів, конкурсів і конференцій з метою обміну досвідом та обгово­рення актуальних проблем;
встановлення культурних, наукових та діло­вих контактів між молоддю ЄС та своєї країни;
сприяння вивченню іноземних мов;
участь у видавничій діяльності;
участь в організації та проведенні виставок;
організація та проведення пізнавально-роз­важальних і культурних заходів;
підготовка та проведення міжнародних зуст­річей, круглих столів, парламентських ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інте­лектуального рівня та обізнаності дітей і молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур, культур­ного надбання європейських народів;
пропагування засад плюралізму та демократії, сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці;
розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини та прав дітей, охорону довкілля.
IV.         Членство у Євроклубі
§9
Членом Євроклубу може бути будь-який учень та вчитель школи, який цікавиться предметом діяль­ності Євроклубу, визнає його Статут та бере участь у діяльності Євроклубу.
§ 10
Неповнолітні особи, котрі мають обмеження пра­вової здатності, мають право брати повну участь у діяльності Євроклубу. Бути представником Євро­клубу в стосунках з органами державної влади та бізнесовими структурами може тільки повнолітня особа.
§11
Особа, яка хоче вступити до Євроклубу, подає письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та участі в його роботі.
§ 12
Член Євроклубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Євроклубу, а та­кож користуватися підтримкою Євроклубу. § 13
Член Євроклубу зобов'язаний дотримуватися положень даного статуту, брати активну участь у реалізації його мети, виконувати рішення загальних зборів Євроклубу.
§ 14
Членство в Євроклубі припиняється на умовах:
1)добровільного виходу, оформленого письмо­вою заявою, поданою на загальне зібрання членів Євроклубу;
2)виключення на загальних зборах членів Євро­клубу 2/3 голосів за пропозицією не менш як трьох членів Євроклубу, з приводу невиконання обо­в'язків члена, окреслених у § 13, чи з приводу по­ведінки, не гідної члена Євроклубу.
V. Органи управління Євроклубу § 16
Загальні збори Євроклубу є вищим органом уп­равління. В загальних зборах Євроклубу мають пра­во брати участь усі члени Євроклубу. Загальні збо­ри є легітимними за умови присутності щонаймен­ше половини членів Євроклубу.
§17
Повноваження загальних зборів:
ухвалення змін у даному статуті;
визначення головних напрямів діяльності Євроклубу, ухвалення плану роботи та суми членсь­ких внесків;
обрання Голови Євроклубу;
обрання секретаріату Євроклубу;
прийом нових членів;
ухвалення рішення про розпуск Євроклубу кількістю 3/4 голосів від загальної кількості членів Євроклубу;
ухвалення інших рішень щодо діяльності Євро­клубу.
§ 18
Загальні збори членів Євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше — за ініціативою голови Євроклу­бу, чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Євроклубу. Рішення загальних зборів ухва­люють звичайною більшістю голосів.
§ 19
Голову обирають загальні збори Євроклубу шля­хом таємного голосування на однорічний термін. § 20
Секретаріат Євроклубу обирають загальні збори Євроклубу шляхом відкритого голосування. Кількісний склад секретаріату пропонує Голова за-
лежно від визначення головних напрямів діяльності Євроклубу, але не більше п'яти осіб.
§ 21
Голова Євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу Євроклубу в період між загальними зборами.
§ 22
Голові Євроклубу надано право представляти інтереси Євроклубу.
§ 23
Повноваження Голови Євроклубу та членів його секретаріату припиняють у разі:
1. Добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та пред­ставленої на загальних зборах Євроклубу.
2.Прийняття рішення загальних зборів членів Євроклубу, ухвалене 2/3 (двома третинами) голосів від загальної кількості членів клубу.
3.Припинення членства згідно з § 14.
§ 24
Сума та терміни збирання членських внесків ви­рішуються на загальних зборах членів Євроклубу. Відповідальність за зберігання коштів Євроклубу та правильне їх використання лежить на Голові Євро­клубу.
§ 25
Євроклуб веде бухгалтерію згідно із законами України про ведення бухгалтерської звітності для неприбуткових громадських організацій.


 Члени клубу «Солідарність»:


1. Ковбаса Іванка
2. Мисяк Вікторія
3. Кремінь Настя
4. Гнатів Мар’ян
5. Дреботій Руслан
6. Рахман Василь
7. Рибка Христина
8. Николишин Сергій
9. Ковбаса Ганна
10. Мудрак Марія
11. Старицький Володимир
12. Цюпа Іван
Опікун клубу – Марець Ольга Богданівна

Немає коментарів:

Дописати коментар